Algemene voorwaarden Webshopaankopen


Algemene voorwaarden voor het kopen in de webshop

Paulus Swaen verkoopt uitsluitend orginele prenten, grafiek, landkaarten en antiquarische boeken en atlassen. Wij verkopen geen reproducties.  • Inhoudsopgave:

   Artikel 1 - Definities

   Artikel 2 - Identiteit van de verkoper

   Artikel 3 - Toepasselijkheid

   Artikel 4 - Het aanbod

   Artikel 5 - De overeenkomst

   Artikel 6 - Herroepingsrecht

   Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

   Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

   Artikel 9 - Verplichtingen van de verkoper bij herroeping

   Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

   Artikel 11 - De prijs

   Artikel 12 - Nakoming en garantie

   Artikel 13 - Levering en uitvoering

   Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

   Artikel 15 - Betaling

   Artikel 16 - Klachtenregeling

   Artikel 17 - Geschillen

   Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

   Artikel 1 - Definities

   In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

   1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, en of diensten door Paulus Swaen Europe bv worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Paulus Swaen Europe bv;
   2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
   3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, of beroepsactiviteit;
   4. Dag: kalenderdag;
   5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
   6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
   7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
   8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument of aanbieder om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
   9. Ondernemer: Paulus Swaen Europe bv, hierna te noemen ondernemer, die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
   10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
   11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
   12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

   Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

   Paulus Swaen Europe b.v.
   Gerrit van der Veenstraat 112 Hs
   1077 EN Amsterdam
   Telefoonnummer: 020 - 206 06 69
   E-mailadres: europe@swaen.com

   KvK nummer: 83585729
   BTW: NL862925952B01

   Openingstijden:

   Uitsluitend op afspraak
   Zondag gesloten

   Artikel 3 - Toepasselijkheid

   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
   2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
   3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
   4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

   Artikel 4 - Het aanbod

   1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
   2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Wij verkopen uitsluitend orginele grafiek, boeken en landkaarten geproduceerd om en nabij het aangegeven jaar van productie. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Wij verkopen geen reproducties of digitale goederen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
   3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

   Artikel 5 - De overeenkomst

   1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
   2. Indien de consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
   3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
   4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
   5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
   6. het bezoekadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
   7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
   8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
   9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

    1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

   Artikel 6 - Herroepingsrecht

   Bij producten:

   1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
   2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
   3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
   4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
   1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

   Bij diensten die niet op een materiële drager is geleverd:

   1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor diensten gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
   2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

   Verlengde bedenktijd voor producten, diensten die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

   1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
   2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

   Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

   1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
   2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
   3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

   Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

   1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
   2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
   3. De consument zendt het product terug, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
   4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
   5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
   6. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering indien:
   7. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
   8. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
   9. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
   10. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

   Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

   1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
   2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Hij magj wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
   3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
   4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

   Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

   De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

  • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
   1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
   2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

   Artikel 11 - De prijs

   1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
   2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
   3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
   4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

   a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

   b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

   1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

   Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en garantie

   1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties. 

   Artikel 13 - Levering en uitvoering

   1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
   2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
   3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
   4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
   5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

   Artikel 14 - BTW

   1. De aangeboden producten prenten, landkaarten, boeken, globes worden verkocht in de marge regeling. De inhoudelijk btw is niet terug vorderbaar en wordt niet op de verkoop faktuur vermeld.

   Artikel 15 - Betaling

   1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
   2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
   3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
   4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

   Artikel 16 - Klachtenregeling

   1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
   2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
   3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
   4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

   Artikel 17 - Geschillen

   1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

   Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

   1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

   Privacyverklaring

   Op deze pagina vindt je de privacyverklaring van Paulus Swaen Europe bv. Paulus Swaen Europe bv is statutair gevestigd aan de Gerrit van der Veenstraat 112 Hs, 1077 EN te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 83585729. Deze verklaring is opgezet onder de norm AVG/GDPR 2018.

   Wij nemen je privacy zeer serieus. In onze privacyverklaring maken we daarom duidelijk welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel we dit doen en hoe we deze verwerken. Deze informatie is van toepassing op het gebruik van onze website www.swaen.com en overeenkomsten met Paulus Swaen Europe b.v.

   Heb je vragen of verzoeken omtrent privacy en/of persoonsgegevens? Neem dan contact op en vraag naar onze functionaris voor de gegevensbescherming (FG) Petrus W.A. Joppen: 020-2255198 / contact.

   1. Waarom wij persoonsgegevens verwerken

   Paulus Swaen Europe b.v. is een (web)winkel. Om de (web)winkel te kunnen laten bestaan, bijbehorende diensten uit te voeren en contact te houden met klanten en medewerkers verwerkt Paulus Swaen Europe b.v. persoonsgegevens. Paulus Swaen Europe b.v. verwerkt persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

   • Voor het afhandelen van betalingen en salarissen;
   • Voor het verzenden, afstemmen en personaliseren van nieuwsbrieven en andere e-mails;
   • Voor het informeren over nieuwe producten en/of diensten of wijzigingen binnen bestaande producten en/of diensten;
   • Voor het bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken;
   • Voor het verwerken van sollicitaties;
   • Voor het leveren van goederen en/of diensten;
   • Voor het leveren van fysieke producten, zoals drukwerk en post;
   • Voor het leveren van support en het beheren van onze producten;
   • Voor het onderhouden van contact via e-mail, website en/of telefoon;
   • Voor het analyseren van gedrag op onze website ter verbetering van de website;
   • Voor het naleven van onze algemene voorwaarden en het verbeteren hiervan;
   • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

   1.1 Contactformulieren

   Paulus Swaen Europe b.v. maakt gebruik van de volgende soorten formulieren:

   • Een algemeen contactformulier waarmee bezoekers vragen of opmerkingen kunnen versturen.
   • Een ticketsysteem waarmee bezoekers via hun account vragen op opmerkingen kunnen versturen.

   De persoonsgegevens die we verplicht vragen zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van het doel van de verwerking en worden alleen gebruikt om dit doel te bereiken.

   De ingevulde gegevens worden  opgeslagen in de database van de website, gehost bij AIT. De ingevulde contactformulieren worden ook via de mail doorgestuurd naar een Paulus Swaen Europe bv werknemer die ingaat op de ingestuurde vraag, opmerking, sollicitatie of verzoek.

   1.2 Google analytics

   Paulus Swaen Europe b.v. maakt gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken de volgende functies:

   • Gebruikersanalyse.

   Wij hebben een geaccepteerde verwerkersovereenkomst afgesloten met Google op 7 juni 2019.

   1.3 Geautomatiseerde verwerkingen

   Paulus Swaen Europe b.v. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit (bv. een medewerker van Paulus Swaen Europe b.v. ). Paulus Swaen Europe b.v. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

   • PayPal
   • Mollie Online betalingen
   • Exactonline

   2. Welke persoonsgegevens wij verwerken

   Afhankelijk van de mate waarin je gebruik maakt van onze diensten en welke gegevens je zelf aan ons verstrekt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

   • Naam en achternaam;
   • E-mailadres;
   • Telefoonnummer;
   • Adresgegevens;
   • Betaalgegevens;
   • Geanonimiseerde gegevens over je activiteiten op onze website, zoals:
    • Welke pagina’s worden bezocht;
    • Op welke knoppen wordt geklikt;
    • Hoe lang een pagina wordt bekeken.
   • Overige persoonsgegevens die je bewust aan ons verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch, in correspondentie, in een formulier op onze website.

   Bijzondere/gevoelige persoonsgegevens
   Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

   Bewaartermijn
   Afhankelijk van het doel van de verwerking, bewaren we je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Uitzondering hierop zijn de gegevens die we wettelijk moeten bewaren. De toegang tot persoonsgegevens wordt bovendien beperkt tot de noodzakelijke personen. Je kunt jouw gegevens op ieder moment opvragen en/of door ons laten verwijderen.

   3. Hoe wij jouw persoonsgegevens beschermen

   Paulus Swaen Europe b.v. verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. We verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan derde partijen om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze doeleinden en/of overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van gegevens aan onze hostingpartner of voor het aanbieden van een service voor betaling als PayPal, Mollie of INGBank.

   De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Paulus Swaen Europe b.v. verwerkt in het kader van een betaling wordt gebruikt, worden door ons onder meer gebruikt voor:

   • Voor het correct laten verlopen van communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer en het factureren en incasseren van vorderingen die uit de dienst ‘achteraf betalen’ voortvloeien;
    • Voor het voorkomen, opsporen en bestrijden van fraude en/of onregelmatigheden die voortvloeien uit de betaling dienst.

    4. Cookies

    Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een (eerste) bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Paulus Swaen Europe b.v. gebruikt de volgende cookies:

    • Technische en functionele cookies. Deze cookies gebruiken we om de website naar behoren te laten werken en om bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen te onthouden.
    • Analytische cookies. Deze cookies gebruiken we om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Hiermee kunnen wij onze website verbeteren waar nodig. We gebruiken hiervoor Google Analytics. De gegevens die we hiermee verzamelen zijn anoniem en worden niet gedeeld met Google.
    • Remarketing cookies. Deze cookies gebruiken we om websitebezoekers te kunnen volgen over meerdere website (tracking) en om zo aan jou persoonlijk gerichte advertenties te kunnen laten zien op websites van derden. Dit doen wij via Facebook en Google AdWords. Deze informatie wordt niet gekoppeld aan jou als persoon, maar enkel aan de cookie.

    Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Deze cookies maken geen inbreuk op je privacy.

    Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

    5. Jouw rechten over het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

    Je hebt het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ten tweede heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BEARLifestyle. Je hebt daarnaast het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens waarover wij beschikken naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen.

    Je kunt hiervoor een verzoek sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Om je privacy te beschermen adviseren we je om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN/persoonsnummer) zwart te maken.

    Paulus Swaen Europe b.v. wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

    6. Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

    Paulus Swaen Europe b.v.  neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons.

    7. Wijzigingen privacyverklaring

    Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd op basis van interne veranderingen of nieuwe wetgevingen.